Get Adobe Flash player

“วันนี้ ความรอดพ้นมาสู่บ้านนี้แล้ว เพราะคนนี้เป็นบุตรของอับราฮัมด้วย

บุตรแห่งมนุษย์มาเพื่อแสวงหา และเพื่อช่วยผู้ที่เสียไปให้รอดพ้น”
(ลก 19:9-10)

วัดแม่พระฟาติมา ดินแดง

[2016] ฟาติมาสาร - สัปดาห์ที่ 31 เทศกาลธรรมดา (30-10-2016) 

เปิดเรียนคำสอนคริสตชนผู้ใหญ่ ติดต่อได้ที่ สำนักงานวัด 0-2245-1039

ติดต่อล้างบาป ติดต่อได้ที่ สำนักงานวัด โทร. 0-2245-1039

 ขอเชิญร่วมิสซา "เทิดเกียรติแม่พระฟาติมา" วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2016
.: ข่าวประชาสัมพันธ์

1. ตลอดเดือนพฤศจิกายน  ขอเชิญร่วมสวดภาวนา   อุทิศแด่ดวงพระวิญญาณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
และอุทิศแด่พี่น้องผู้ล่วงลับ วันจันทร์ -วันเสาร์  เวลา  18:30  - 19:00 น. วันอาทิตย์เวลา 17:00 – 17:30 น.

2. วันพุธที่  2  พฤศจิกายน 2016   วันระลึกถึงผู้ล่วงลับ  ขอเชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณและภาวนาขอรับพระคุณการุณย์คร
บบริบูรณ์อุทิศแด่วิญญาณผู้ล่วงลับ มิสซา  เวลา  19:00  น.

3. มิสซาสำหรับผู้สูงอายุ   วันเสาร์ที่  5 พฤศจิกายน เวลา 11:00 น. ขอเชิญผู้สูงอายุทุกท่าน

.: ขอเชิญร่วมมิสซาเทิดเกียรติแม่พระฟาติมา วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2016
15.00 น. เริ่มกิจกรรม / สวดพระเมตตา อ่าน-แบ่งปันพระวาจา โดย คุณพ่อ Gerry Delos Reyes (OMI)
สวดสายประคำโลก
19.00 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ โดย คุณพ่อ Gerry Delos Reyes (OMI)

ปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม

jubileeofmercy

บทเพลง FATIMA CHOIR

photo

ตารางมิสซา

วันธรรมดา (จันทร์-ศุกร์)
- 06.15 และ 19.00 น.
วันอาทิตย์
- 07.00, 09.00 และ 17.30 น.
เทิดเกียรติแม่พระ
- ทุกวันที่ 13 ของเดือน

เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ประวัติผู้ก่อตั้งวัด
 • ความเป็นมา
 • กลุ่มพระวาจา

การรับเข้าเป็นคริสตชน

 • พิธีต้อนรับผู้เตรียม
 • พิธีเลือกสรร
 • พิจารณาความตั้งใจ 1
 • พิจารณาความตั้งใจ 2
 • พิจารณาความตั้งใจ 3
 • พิธีเอฟฟาธา
 • พิธีโปรดศีลล้างบาปผู้ใหญ่